Segmentation

21 jobs

700k to 1300k
Python , R , Sas , ...
4.0 to 8.0 years